Seniorklubbens vedtægter


§1

Klubben optager medlemmer af Gilleleje Golfklub der er fyldt 55 år, eller par, hvor blot den ene part er fyldt 55 år.


§ 2

Klubbens formål er at arrangere aktiviteter med hovedvægten lagt på golfspillet og under hyggelige og festlige former at arrangere turneringer på såvel hjemmebane som på udebaner. Seniorklubben modtager ikke gæstespillere.


§ 3

Til at forestå dette arbejde vælges en bestyrelse på 8 medlemmer, som konstituerer sig selv, med : Formand, Kasserer samt 1 bestyrelsesmedlem som dataansvarlig. 4 medlemmer af bestyrelsen er på valg i lige år, 4 medlemmer i ulige år. Desuden vælges 1 revisor. Revisor er på valg hvert år. Foreningen tegnes af formand og kasserer eller af formand og dataansvarlig i fællesskab. Disse tre bevilges adgang til foreningens konto via netbank og eller VisaDankort. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.


§ 4

Medlemskab af klubben tegnes for et år ved betaling af kontingent, som fastsættes på Generalforsamlingen


§ 5

Regnskabsåret går fra den 1. nov til den 31. okt. Generalforsamling afholdes hvert år medio november. Indkaldelse med angivelse af dagsorden sker ved opslag i klubben samt e-mail til medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal omfatte.

                                         

                                                  1. Valg af dirigent og referent

                                                  2. Årsberetning

                                                  3. Årsregnskab

                                                  4. Fastsættelse af næste års kontingent

                                                  5. Indkomne forslag

                                                  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer/suppleant

                                                  7. Valg af revisor

                                                  8. Eventuelt 


§ 6

Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.


§ 7

På generalforsamlingen kan alle afgørelser i forbindelse med indkomne forslag træffes ved simpelt flertal.


§ 8

Evt. ophævelse af klubben kan dog kun bestemmes ved en ekstraordinær generalforsamling indkaldt med 14 dages varsel og med dette ene punkt på dagsordenen. Der kan stemmes ved fuldmagt vedrørende dette punkt. Der kræves 2/3 majoritet for ophævelse.


§9

Ophæves klubben, skal eventuelle midler anvendes på et fællesarrangement for alle medlemmer efter bestyrelsens valg. --

-Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 19.juni 1991Ændret ved generalforsamlingsbeslutning den 1.maj 1996,den 22. oktober 2003, den 27. oktober 2004, den 24.oktober 2007, den 23.oktober 2013, den 22.oktober 2014, den 19. november 2015. Ændret ved extraordinær generalforsamling den 19 feb 2018. Ændret ved Generalforsamling d. 12 nov 2019