§ 5

Regnskabsåret går fra den 1. nov til den 31. okt. Generalforsamling afholdes hvert år medio november. Indkaldelse med angivelse af dagsorden sker ved opslag i klubben samt e-mail til medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen..

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal omfatte:

1. Valg af dirigent og referent

2. Årsberetning

3. Årsregnskab

4. Fastsættelse af næste års kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer/suppleant

7. Valg af revisor

8. Eventuelt 


§ 6

Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.


§ 7

generalforsamlingen kan alle afgørelser i forbindelse med indkomne forslag træffes ved simpelt flertal

.

§ 8

. ophævelse af klubben kan dog kun bestemmes ved en ekstraordinær generalforsamling indkaldt med 14 dages varsel og med dette ene punkt på dagsordenen. Der kan stemmes ved fuldmagt vedrørende dette punkt. Der kræves 2/3 majoritet for ophævelse.

§9

Ophæves klubben, skal eventuelle midler anvendes på et fællesarrangement for alle medlemmer efter bestyrelsens valg. --

-Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 19.juni 1991


Ændret ved generalforsamlingsbeslutning den 1.maj 1996,den 22. oktober 2003, den 27. oktober 2004, den 24.oktober 2007, den 23.oktober 2013, den 22.oktober 2014, den 19. november 2015. Ændret ved extraordinær generalforsamling den 19 feb 2018. Ændret ved Generalforsamling d. 12 nov 2019